Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Sentimenti Sp. z o.o. (dalej „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Święty Marcin 11/8, 61-803 Poznań.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Święty Marcin 11/8, 61-803 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sentimenti.pl.
 3. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu obsługi klienta, tj. prezentacji ogólnej oferty, przygotowania oferty, zawarcia umowy, wykonania umowy, wykonania usługi oraz prawidłowego rozliczenia umowy / usługi.
 6. Dane osobowe nie pochodzą od podmiotów trzecich.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi, to wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi i dotyczących go, nie krócej jednak niż okres wskazany w regulamin archiwizacji.
 10. Wszelkie dane dotyczące płatności dokonywanych przez użytkownika usług (potwierdzenia przelewu, potwierdzenia płatności) za usługi świadczone przez Administratora, przetwarzane są przez okres świadczenia usług, oraz przez 5 lat od zakończenia świadczenia usług zgodnie z Ustawą AML.
 11. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 12. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych może uniemożliwić nawiązanie współpracy i korzystanie z oferty Administratora.
 14. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Przyjęta definicja „danych osobowych

Zachowując standardy ochrony prywatności, szeroka interpretacja pojęcia danych osobowych, które definiujemy jako dane dotyczące każdej osoby fizycznej, w tym pracownika lub klienta, obejmuje między innymi imię, nazwisko, adres, adres e-mail adres, historia płatności, numer rachunku bankowego, ścieżka logowania loginy.

Zakres zbieranych danych osobowych

Ze względu na charakter naszej działalności możemy gromadzić następujące dane osobowe, jeśli to stosowne, za powiadomieniem lub zgodą:

 1. Dane kontaktowe, czyli informacje identyfikujące i umożliwiające kontakt z klientem. Informacje te obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło.
 2. Informacje o koncie, tj. informacje, które nam przekazujesz w celu korzystania z naszych usług, takie jak informacje o koncie bankowym, adres rozliczeniowy oraz informacje, które przekazujesz nam w celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach.
 3. Ogólne informacje o użytkowaniu, tj. informacje generowane podczas korzystania z naszych produktów i usług.

Wykorzystanie danych osobowych

Gromadzimy dane osobowe w następujących celach (z zastrzeżeniem powiadomienia lub zgody w stosownych przypadkach):

 1. Dostarczania naszych usług lub narzędzi. Używamy Twoich danych kontaktowych, informacji o koncie i informacji o usłudze do kształtowania i dostarczania naszych narzędzi i usług, a także do celów administracyjnych.
 2. Ulepszania naszych narzędzi i usług.
 3. Prezentowania nowych usług i narzędzi.
 4. Wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia danych osobowych na żądanie organów ścigania. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej zgody i wiedzy oraz bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji legalności żądania dostępu do danych osobowych przez organy ścigania.

Ochrona danych osobowych

Wdrożone rozwiązania ochrony danych osobowych obejmują zabezpieczenia techniczne oraz odpowiednie zasady, w zależności od oferowanej lub dostarczanej klientowi usługi, lub narzędzia. Rozwiązania te mogą obejmować m.in. hasła dostępu, szyfrowanie, ochronę antywirusową, zapory ogniowe, wykrywanie włamań i anomalii oraz kontrolę dostępu naszych pracowników.

Ciasteczka

Używamy plików cookies w celu dostosowania naszych stron internetowych do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Pliki cookie pozwalają również monitorować ruch na naszych stronach internetowych, w tym strony, które odwiedzasz, liczbę odwiedzających i ścieżki ruchu.

Możesz włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie na swoim komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu. Większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub blokowanie określonych plików cookie lub rodzajów plików cookie oraz blokowanie lub usuwanie wszystkich plików cookie. To zależy od Twojej przeglądarki. Aby skorzystać z tej funkcji, zapoznaj się z instrukcją swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z wielu stron internetowych.

Strona korzysta z Google Analytics oraz Pixel Facebooka.

Prawa osób (użytkowników), których dane osobowe zostały pozyskane

Każdy ma prawo:

 1. Żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych oraz usunięcia ich w każdym czasie, bez podania przyczyny, o ile nie będzie to sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Żądania można zgłaszać na adres e-mail: kontakt@sentimenti.pl.
 2. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Sprzeciw można wnieść na adres e-mail: kontakt@sentimenti.pl. Wniesienie sprzeciwu będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia usług.
 3. Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, zgłaszając swoje żądanie na adres e-mail: kontakt@sentimenti.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celu świadczenia usług będzie wiązało się z zaprzestaniem świadczenia tych usług. Po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych w celu świadczenia usług, dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. W celu wycofania tej zgody należy skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: kontakt@sentimenti.pl lub samodzielnie usunąć własne konto użytkownika korzystając z odpowiedniej funkcji w ustawieniach konta.
  2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych będzie wiązało się z zaprzestaniem kontaktowania się z użytkownikiem w celu przekazywania informacji marketingowych

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Rozwój technologii powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których Administrator będzie informować na swojej stronie z piętnastodniowym wyprzedzeniem.
 2. Każdorazowa zmiana Polityki Prywatności wejdzie w życie:
  1. z upływem 15 (piętnastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 15 (piętnaście) dni; w przypadku braku zgody użytkownika na zmianę, użytkownik ten zobowiązany jest złożyć Administratorowi stosowne oświadczenie na adres: kontakt@sentimenti.pl., przed wejściem zmiany w życie i od tej daty zobowiązany jest zaprzestać korzystania z usługi.
  2. niezwłocznie z chwilą powiadomienia o zmianie lub w innym terminie wskazanym przez Administratora, jeżeli zmiany dotyczą postanowień Polityki Prywatności, niemających wpływu na sytuację użytkownika usługi.