Zaznacz stronę

Przygotowaliśmy kolejny miesięczny raport o tym, jakie emocje pojawiły się na informacyjnych portalach internetowych. Tym razem za marzec 2020. Raport za luty do pobrania tutaj. W raporcie tym, jak i też w innych naszych analizach pojawił się nowy parametr służący do pomiaru emocji.

Indeks emocji podstawowych (w skrócie EPI)

Czym jest ten indeks? Najprościej mówiąc jest to skumulowane natężenie emocji podstawowych. Aby jednak zobiektywizować jego wartość, natężeniom poszczególnych emocji przypisano wagę (siłę) ich oddziaływania na pobudzenie (czyli temperaturę przekazu / tekstu) „odczuwane” przez odbiorcę (czytelnika). Ustalenie wartości poszczególnych wag było procesem długotrwałym, trwającym kilka miesięcy. W tym czasie zbadaliśmy tysiące tekstów. Poddaliśmy je analizie pod kątem siły korelacji poszczególnych emocji z pobudzeniem. Wykorzystaliśmy do tego celu współczynnik korelacji Pearsona.

Poniżej przykładowa macierz korelacji

emocje plutchik

Z analiz wynikało, że najsilniej z pobudzeniem korelują złość, strach, zaufanie, smutek i radość. Tym właśnie emocjom przypisano w zależności od poziomu korelacji odpowiednie wagi oddziaływania. Dodatkowo wagi te przyjmowały znak /+/ dla emocji uznawanych za pozytywne i /- / dla negatywnych.

Taka konstrukcja indeksu pozwala na ocenę zabarwienia emocjonalnego zróżnicowanych tekstów. Daje odpowiedź na pytanie, jakie emocje przeważają w danym tekście i tym samym, jakiego rodzaju pobudzenia może wywołać on u czytelnika (odbiorcy).

Jeśli EPI ma wartość dodatnią oznacza to, że przeważają w nim emocje pozytywne, jeśli ujemną przeważają emocje negatywne. Poniżej przykładowy wykres prezentujący zastosowanie indeksu EPI

Takie podejście pozwoliło na uzyskanie instrumentu, dzięki któremu można porównać zabarwienie emocjonalne tak pojedynczych tekstów, jak i całych zbiorów tekstowych.

Pobierz raport

Zostaw nam Twojego maila (zostanie wykorzystany wyłącznie do informowania Cię o nowościach w ramach naszej usługi monitoringu emocji na portalach) i pobierz darmowy raport.

Zobacz także: