Zaznacz stronę

Projekty Unijne

SPEEDUP BRIDGE ALFA

Sentimenti uzyskała grant zgodnie z projektem realizowanym przez SpeedUp Bridge Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach:

Działania

 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
  • Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Projekt 

“Sentimenti prognoza zmiany kursów instrument ów finansowych na podstawie emocji zawartych w tekście”

Cel projektu

Celem Projektu B+R jest zespół zorganizowanych działań o charakterze naukowo – badawczym lub badawczo – rozwojowym, służący osiągnięciu celu Projektu Grantowego, o potencjale komercyjnym zarówno dla osób zaangażowanych w jego realizację, jak i dla inwestorów zainteresowanych komercjalizacją jego wyników, realizowany w fazie PoP lub w fazie PoC.

Wartość projektu

 • 1 000 000 zł, w szczególności:
  • NCBiR: 800 000 zł
  • Fundusz SpeedUp Bridge Alfa: 200 000 zł

Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe na podjęcie współpracy z programistą – Java Developer (Senior/Tech Lead):

 1. Zapytanie ofertowe programista
 2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań
 4. Protokół wyłonienia wykonawcy wraz z oświadczeniem o braku powiązań

 


„SENTIMENTI” – analizator emocji w słowie pisanym

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0472/16

Data rozpoczęcia: 01.06.2017, Data zakończenia: 31.10.2019

Realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działania:
Oś priorytetowa 1 – Wsparcie prowadzenie prac B + R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 – Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Cel główny projektu
stworzenie oprogramowania SENTIMENTI umożliwiającego analizę treści pisanych, w szczególności internetowych, pod kątem emocji i wydźwięku emocjonalnego.

Informacje o projekcie
Oprogramowanie, jako pierwsze w języku polskim, zostanie zaprojektowane w oparciu o jeden z teoretycznych modeli, zakładający istnienie kilku odrębnych kulturowo uniwersalnych i biologicznie uwarunkowanych emocji, tj. MODEL EKMANA (wiążący emocje z ekspresją mimiczną), MODEL EMOCJI PLUTCHIKA (pozwalający na uchwycenie zarówno intensywności emocji oraz stopnia ich podobieństwa) bądź MODEL GENEVA EMOTION WHEEL (zakładający podejście wymiarów emotywnych poprzez umieszczenie poszczególnych grup emocji w przestrzeni znaku emocji i kontroli oraz posiadający pięciostopniową skalę intensywności emocji).

Oparcie technologii na wskazanych modelach pozwoli na scharakteryzowanie wypowiedzi pod względem oceny polaryzacji wydźwięku i podstawowych emocji – w odróżnieniu do obecnych rozwiązań, oferujących wyłączanie polaryzację wydźwięku jako negatywną, pozytywną lub neutralną. Opisy tego typu mająszerokie zastosowanie w monitoringu mediów, analityce, marketingu oraz komunikatorów internetowych. Ponadto, nowa technologia pozwoli na integrację z systemami użytkowników zainteresowanych analizą treści (np. social media) oraz umożliwi przetwarzanie treści pisanych na portalach, czatach, forach dokonując analizy rozpoznającej wyrażane w nich emocje oraz polaryzację wydźwięku, w formie raportów natężenia emocjonalnego badanej treści.

Zaimplementowane w oprogramowaniu algorytmy będą uwzględniały kontekst wystąpienia użytych słów i fraz w oparciu o rozbudowane, efektywne gramatyki analizy lokalnej oparte na metodach inżynierii języka naturalnego. Oprogramowanie pozwoli na łatwe, półautomatyczne dostrajanie go metodami maszynowego uczenia się do wybranych zbiorów dziedzin tematycznych w celu osiągnięcia maksymalnej jakości działania.

Finansowanie projektu

Wartość projektu: 5 843 511,50 zł, Wartość dofinansowania: 4 427 520,09 zł